X
تبلیغات
زولا

همه چیز درباره کارشناسی ارشد پرستاری .... 

برای خواندن مطلب به ادامه مطلب بروید ....

   چه رشته هایی می توانند در ایـن آزمون شرکت کـنند؟

دانشجویان تـرم آخر و فــارغ التحصـیلان کارشناسی رشتـه های پرســتاری ، اتـاق عمـل و هـوشبـری مجــاز به شـرکت در ایـن آزمـون هـستند.

     منابـع ایـن آزمون را چگــونه بخوانیم؟

وزارت بهداشت و درمـان آموزش پزشکی، برای آزمـون کارشناسـی ارشد رشته های علـوم پزشـکی رفـرنس های بسیاری را معرفی کـرده است. سـؤالی که در ذهــن هـر داوطلــبی پیــش می آیـد ایـن است که آیـا خـوانــدن تـمام این درسـنـامـه ها ضــروری است؟ پاسخ، مـنـفی اسـت زیــرا خـود طـراحـان نیـز عمـراً اگر موفق شوند تمــام آنـها را در طـول یک سـال بخــواننـد!!! خوانــدن تمام منـابع مـعرفی شـده از وزارت بهداشت، گـام بسیار مفـیــدی در افـزایـش و تقـویت بار علمـی و مهارت شماست امــا الـزامـاً سـنـدی برای قــبولی در ایـن آزمـون نیـست.

بـه همین منـظــور، تصمـیم بـه معرفی حـداقـــل منابـع مفــید گرفتیـم. سعی کنـید حـتماً منابع بـه روز (حداکثـر مربـوط به 2 یا 3 سال پیـش) را بخوانید مـگر اینکه منبـع بسیــار مـعـروفی باشــد (مانـند داخلی و جراحی برونر).  یکی از بهتریــن افرادی که می توانند منبـع معرفی کنند دانـشـجویان تـرم یک کارشناسی ارشد در هر رشـته ای هسـتند. از نـظر اساتید هم استفاده کنیـد. در مجموع تصـمیم بگیریــد و انتـخاب کنیـد. در مورد چکـیـده ها هم، سعی کنیـــد آنها را در مباحث مختلـف با هــم مـقایسه کنید. در نـهـایت تا می تـوانید تسـت بزنـید امــا به صـورت تجمـعی و یکباره از کل مطلب، تـا بتــواند نتایــج واقـعی تری را به شـما ارائـــه کند.  
این هم اطلاعیه وزارت بهداشت برای منابع کارشناسی ارشد پرستاری برای سال ۹۰:

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته آموزش پرستاری می رساند، منابع آزمون برای سال تحصیلی ۹۰-۸۹در رشته های فوق به شرح ذیل می باشد : 

  

 

پرستاری داخلی و جراحی

1)Brunner and Suddarth's of medical – surgical nursing/ Suzanne
C. Smeltzer . 11th . ed. Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins, Last Edition

2)Medical – surgical nursing: clinical management for positive outecomes / Joyce M . Black, Jane Hokanson Hawks -7 th . ed.- St. Louis: Elsevier Saunders, Last Edition

3)Phipp's medical –surgical nursing : health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan …[et. al.] – 8 th . ed.- St. Louis : Elsevier , Mosby , Last Edition

پرستاری کودکان

Wong's nursing care of infants and children / Marilyn J . Hockenberry, David Wilson. 8 th . ed- St. Louis: Mosby, Elsevier, Last Edition

 

پرستاری بهداشت جامعه

1- Community and public health nursing/ Marcia Stanhope, Jeannette Lacaster.- 6 th . Ed- St. Louis : mosby, Last Edition

2- Community health nursing : theory and practice/ Claudia M. Smith, Frances A. Manure. – 2 th .ed. Philadelphia : W. B . Saunders, Last Edition

3-پارک ، جان اورت ، 1928 درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی – مولفان جی . ای . پارک . ک . پارکر، برگردان به فارسی حسین شجاعی تهرانی – ویرایش هفدهم –تهران : سماط ، آخرین ویرایش

4-برنامه و راهنمایی ایمن سازی (‌جلد 6 ) . تهران : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت سلامت آخرین ویرایش

 

پرستاری بهداشت مادران

 و نوزادان

1- Maternity and women's health care/ Deitra Leonard Lowdermilk, Shannon E. perry . – 8 th . Ed.- St . Louis : mosby , Last Edition

2- Maternal and child health nursing : care of the childbearing and childrearing family/ Adele pillitteri- 5 th . ed. – Philadelphia: Lippincott Williamas and Wilkins, Last Edition

روان پرستاری

1- Psychiatric nursing care plans/ Katherine M. Fortinash, patricia A. Holoday Worret-5 th . ed . – St.  Louis : Mosby, Elsevier, Last Edition

2- Mental Health nursing: an introductory text/ Barbara B . Bauer, Signes Hill/- Philadelphia: W. B . Saunders, Last Edition

 

 اینهم ضرایب هر درس به همراه برخی از منابع توصیه شده : 

 

1- پرستاری داخلی- جراحی        ضریب 4    رفرنس: برونر وسودارث/فیپس ولاکمن /بلاک و هوکس

2- پرستاری کودکان                 ضریب 2    رفرنس:پرستاری کودکان وانگ(ونگ)

3- پرستاری مادران و نوزادان     ضریب 2    رفرنس: پرستاری مادر و نوزاد صالح زهی و خجسته/ پرستاری مادران و نوزادان ربابه ضیغمی /پرستاری مادران و نوزادان لیفر

4- پرستاری بهداشت جامعه      ضریب 2   درسنامه بهداشت جامعه ایلدرآبادی/ راهنمای واکسیناسیون و ۴ جلد پیشگیری اجتماعی جی پارک

5- روانپرستاری                        ضریب 2   روانپرستاری  محسن واقعی و سعید کوشان

6- زبان عمومی                       ضریب 2  word for TOEFL  
Reading through interac tion (۲,۳ )  3             
 English for Student of Nursing 
 English for Student of Medicine(I) 
  زبان نیمه تخصصـی شیراز    
 سـؤالات درس زبـان به صـورت عمـومی (شـامل درک متـون و واژگـان عمـومی زبـان) در سطح انگلیـسی   upper ntermediatei (متــوسـط بـه بالا) برگـزار می شـود.پس این منابع کافی نیست و بیاد در سطح بالاتری خودمون مطالعه داشته باشیم

نکات مهم:

- جهت درس داخلی- جراحی رفرنس برونر کافی و کامل است و نیازی به مطالعه بلاک و فیپس نمی باشد.

- با توجه به اینکه کتابهای معرفی شده از سوی وزارت بهداشت در دروس پرستاری مادر و نوزاد و روانپرستاری همگی لاتین و بسیار حجیم می باشند، مطالعه آنها جهت شرکت در آزمون وقت گیر و زیاد و بی اثره .

   کارشناسی ارشد پرستاری چه گرایـش هـایی دارد؟

دوره ی کارشــناسی ارشد شامــل گرایش هـای آمـوزشی «پرســتاری داخلی و جراحــی» ، «پرستــاری بهداشت جامعـه» ، «پرستاری کــودکـان» ، «روانپــرسـتاری» و «مـدیریت پرسـتاری» است. از فارغ التحصیـــلان مقـاطع کارشنـاسی ارشـد و دکــترای پرستاری بیشــتر در حـوزه های آموزشی و تحقیقاتــی استقـبال می شـود. قبـولی در ارشد در مرحـله اول ارتباطی به گرایش ندارد چــون گرایش در تــرم دوم مـشخـص می شـود و هـر دانشگاهی هم سلیقه ای عمل می کنـد.

    فارغ التحـصیلان پرسـتاری، غیر از این آزمون در آزمون ارشـد کدام رشته ها می تـوانند شرکت کـنند؟

از کـارشناسی پرسـتاری می تـوان در کارشناسی ارشد 22 رشته (البته در آزمـون وزارت بهداشت) ادامه تحصیل داد که شــامل: پرســتاری – اپیـدمـیولـوژی –  آمـوزش بهـداشت – آمـار زیـستـی – رفـاه اجتمـاعی – علــوم تشریـحی – علـوم تغــذیـه – علــوم بهداشـتی در تــغذیـه – فیـزیـولوژی – کتـابـداری و اطلاع رسانی پزشـکی – مـدارک پزشـکی – مدیـریت خدمات بهداشتی درمـانی – مدیریـت تـوانبـخشی – اقتــصاد بهــداشت (با 2 گرایـش توسعـه ی بهداشت و درمان – سیاستگذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمـان) –  نانـوتکنولوژی پزشکی – آمـوزش پزشــکی – انفـورماتیــک پـزشکی– زیست فن آوری پزشــکی – اُرگونـومـی – پرســتاری مراقبت هـای ویـژه –  پرستـاری مراقبت هـای ویـژه نــوزادان.

 

     کـدام دانشگاه های علوم پـزشـکی، دانشجـوی کارشناسی ارشد پرستاری پذیرش می کنند؟

نوع پذیرش

تعداد نفرات پذیرش شده در هر دانشگاه 

تعداد پذیرش

دولتی

تهران (45)- شیراز (20) - شهید بهشتی (25) – اصفهان(22)– کرمان (15) – مشهد (20)- همدان (12) - تبریز (25) – اهواز (14)- کاشان(8)– ارومیه (10)- گیلان(20) – علوم بهزیستی (20)– گناباد(8) – بیرجند(8)- بوشهر(6)- سبزوار(5)- یاسوج (5)ـتربیت مدرس (۱۶)

۳۰۴ نفر

بین الملل

شهید بهشتی (15)- کرمان (6)- اهواز (12)

33نفر

دانشگاه آزاد

خوراسگان (اصفهان)ـپزشکی تهران

18 نفر

پرسنل نیروهای مسلح

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

10 نفر

تعداد کل :

۳۶۵ نفر

 

    و با بیــانی دوستــانه تـر!!

 هـر کسی سـبک خوانـدن خودش را دارد و ایـن را باید خودتـــان با بررسی گذشته و سابقه ی موفـقیت ها و شکست های خود کشف کنـید.   آزمون کارشناسی ارشد پرستاری هر سال آماری نجــومی از شرکت کـنندگان را در بـر مـی گیرد اما تنـها کسانی موفــق به قبولی از این تــعداد می شوند که با پایــه ی عــلمی قـوی و بـرنـامه ریـزی منـظم تری بـرای ایـن آزمــون تلاش کرده بـاشنـد.  

انشا... یه کلاسی باشیم پر از پرستارایی که تو کارشناسی ارشد قبول می شن امسال کلاسای بهداشت همین دانشگاه آمار جالبی زدن و از یه کلاس حدود ۲۰ نفرشون تو کارشناسی قبول شدن آره درسته حتما الان میگین که کاردانی به کارشناسی آسونه باشه حرف شما متین اما میخوام بگم که میشه  ُمیشه از کلاس ۳۵ نفره ما هم همه قبول شن همه نشد ۳۴ نفر قبول شن حالا منم میرم سر خونه زندگیم به کجای عالم برمیخوره بجاش میگم با ۳۴ تا پرستار دیگه هم کلاس بودم که همه با عشق پرستاری رو دارن ادامه میدن .... باشه ...همینجا با خودمون صادق باشیم و به خودمون قول بدیم ..... 

 

راستی اگه سوال دیگه ای درباره آزمون کارشناسی ارشد دارین بپرسین تلاش میکنم پیداش کنم راستی از این به بعد با بخش کارشناسی ارشد قدم به قدم میریم جلو و برنامه ریزی های رتبه های بالا رو با هم ورق می زنیم درصداشونو بررسی میکنیم و... یه دنیا کار دیگه ..
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ 5 - آبان‌ماه - 1390 توسط علیرضا

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ